Blog

Masterclass evenement

Tantrisch tempelmassage ritueel ”Summoning the Dragon”

5 daagse “Masterclass Tantrische Tempelmassage” van zaterdag 14 oktober 14 uur tot woensdag 18 oktober 14 uur in Havelte. Gefaciliteerd door Dechen Dorje House of Tantra en Tantra-Atma. Voor deze speciale masterclass nodigen we alle masseurs en ervaren liefhebbers uit die gevorderd zijn met tantrische massage. De visie van dit massageritueel is het transformeren van negatieve ervaringen die zijn vastgelegd in de cellen van ons lichaam in non-duale kracht die verbonden is met ons dragon hart. Dit soort tempelrituelen gaan niet alleen in paren, maar ook in groepen, waardoor het innerlijke vrouwelijk en mannelijk aspect dieper worden geactiveerd. De prijs voor deze bijzondere masterclass is 875 euro all in p.p. op basis van een 2 persoons kamer (1 pers. kamer 975 euro)

In esoterische teksten is het drakenarchetype niet alleen een symbool van macht maar ook het hoogtepunt van ons individuele spirituele pad. Het gaat dan om het overwinnen van alle beperkingen en het bereiken van absolute vrijheid en eenwording van alle dualiteit. De populaire Caduceus met twee slangen die rond de staf van Hermes klimmen, is in feite een belangrijk tantrisch symbool hierin. De slangen symboliseren de twee interne subtiele kanalen: Ida en Pingala verweven rond elk chakra. De staf van Hermes vertegenwoordigt het centrale kanaal of Shusuma.

Slangen betekenen niet alleen energiekanalen, maar ook vrouwelijke en mannelijke energieën die ze vullen. De vrouwelijke en mannelijke slang verstrengelen zich met elkaar op elk chakra en openen nieuwe poorten voor de  stijgend kracht in het centrale kanaal. Op het hoogste niveau veranderen slangen in een tweekoppige draak met vleugels. Vleugels vertegenwoordigen een vereniging van individuele energieën met kosmisch bewustzijn en afdaling van de geest in het lichaam.

Dit pad toont de evolutie in verschillende ontwikkelingsstadia door o.a. de vereniging van de vrouwelijke en mannelijke aspecten voor volledige bloei en totale eenheid. Dit ritueel is een mystieke vereniging met een tantrische partner waarbij een staat van eenheid en grote gelukzaligheid kan worden bereikt. Op collectief niveau bevindt de drakenenergie zich nog steeds in het stadium van rijping van individualiteit en zit gevangen tussen de polarisatie van licht en duisternis. Vrouwen en mannen zullen in staat zijn om met hun volledige kracht en interne autonomie als gelijkwaardige partners samen te komen. Deze fase vertegenwoordigt de vereniging van vrouwelijke en mannelijke aspecten op het niveau van het hartchakra.

De alchemie van de Dragon Massage
“Summoning the Dragon” is een tantrische massage die wordt gerealiseerd door de overdracht van lichaam op lichaam van de gever naar de ontvanger. De massage is een activering van onze slangenenergie naar het stadium van oer leegte en herrijst in een nieuwe vorm die de non-duale kracht van het hart vertegenwoordigt. In deze Dragon massage wisselt de gevende persoon bewust af van innerlijke vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. Het dansen tussen deze 2 polen leidt tot een gelijktijdige aanwezigheid en innerlijke vereniging. Er ontstaat een bewuste uitwisseling van energie tussen de gevende en ontvangende persoon waardoor het interne vuur wordt ontstoken wat een essentieel onderdeel is van transformatie. Het Dragon ritueel is een volledige lichaamsmassage en bevat een rituele anusmassage.

Wat gaan we doen?
Je leert en ervaart de mystieke opening naar gelukzaligheid waarbij lichaam en geest worden geïntegreerd.
Je activeert je non-duale levenskracht die nodig is voor persoonlijke realisatie wat kan leiden naar een ontwaakt en autonoom leven.
Je neemt deel aan rituelen waarbij Geest in het lichaam word verankerd.
Je zult de gelukzaligheid ervaren van het verbinden van vrouwelijke en mannelijke energieën in jezelf op het niveau van het hart.

Aanmelden/inschrijven

Ben jij ervaren met (tantra) massage en lichaamswerk en jouw ziel en hart zegt ja ik doe mee dan ben je van harte welkom. Je kan als koppel inschrijven of als single. We streven naar een gelijk aantal Shakti & shiva’s. De kosten van deelname aan deze Dragon massage masterclass is 850 euro per persoon all in op basis van een 2 persoons kamer en alle maaltijden. De locatie is gebouw 2 van Meeuwenveen in Havelte Wil je een btw factuur voor jou administratie dan is de genoemde prijs exclusief btw.

Aanmelden kan via deze link

Graag tot ziens op deze mooie verdiepende masterclass die een andere dimensie op jouw leven kan geven.

Johan Raaimakers

Dechen Dorje

Mystery school team

Tantric temple ritual”Summoning the Dragon”

Advanced Tantric Temple Massage 5-day Course from 14 til 18 October 2023 in Havelte. Facilitated by Dechen Dorje. We invite people who are already familiar with tantric massage to the advanced temple massage course. The intention of this massage ritual is awakening of internal non-dual power connected with the heart. Another purpose is the transformation of the negative experiences recorded in the cells of our body and their renewal through internal alchemy. Rituals run not only in pairs but also in groups, deeply activating internal aspects of feminine and masculine. Price p.p. 875 euro all in on base of 2 pers. room (1 pers. room 975 euro).

In esoteric texts, the dragon archetype is not only a symbol of powerful power. It is the culmination of our individual spiritual path, the overcoming of all limitations. Achievement of absolute freedom and the unification of all duality. The popular Caduceus showing two snakes climbing up around Hermes’s staff is in fact an important tantric symbol. The snakes symbolize the two internal subtle channels: Ida and Pingala interweaving around each chakra. Hermes’s staff represents the central channel or Shushuma. Snakes mean not only energy channels but also female and male energies that fill them. Female and male snake entwining with each other at the level of each chakra, opening new gates for the power, rising in the central channel. On the highest level snakes transform into a two-headed dragon with wings. Wings are representing a union of individual energies with cosmic consciousness and descent of the spirit into the body. This path depicts the evolution and various development stages of the adept through the union of feminine and masculine aspects, until their full blossom and total unity. The path culminates in a mystical union with the tantric partner, achieving such state of unity and great bliss, that it would remain unchanged.

At the collective level, the dragon’s energy of the planet is still at the stage of the maturation of individuality, caught between the polarization of light and darkness. This stage is represented by the patriarchal system. Our evolution leads to the next stage of development, the combination of mature female and male aspects within every woman and every man. The new social structures will be based on integrated, embodied spirituality, accumulating the experience of both matriarchy and patriarchy. Women and Men will be able to meet with their full power and internal autonomy as equal partners. This stage represents the union of female and male aspects at the level of the heart chakra.

Alchemy of the Dragon Massage

Tantric massage “Summoning the Dragon” is a spiritual practice realised through the body to body transmission from the giver to receiver. Its structure represents an alchemical journey from the activation of serpent energy through withdrawing to the stage of primeval emptiness and emerging in a new form representing the non-dual power of the heart.
During the massage, the giving person consciously alternates between her  inner feminine and masculine qualities.
Dancing between the poles, at some point it leads to their simultaneous presence and inner union. By transmitting these qualities through touch, it activates both high and lower vibrational – dense energy levels.
There is a conscious exchange of energy between the giving and receiving person, igniting the internal fire, an essential component of the alchemical transformation. It is a full body massage and contains a ritual rosette massage.

What will happen at the workshop?
  • You will learn and experience the mystical opening to bliss, integrating the body and the spirit through touch.
  • You will activate your non-dual life force needed for personal realisation,
    leading to an awakened, autonomous life
  • You will participate in rituals which anchor the Spirit in the body.
  • You will experience the bliss of connecting female and male energies within yourself at the level of the heart.

Sign up

Are you experienced with (tantra) massage and body work and your soul and heart says yes, I will participate, then you are very welcome. You can register as a couple or as a single. We are going to strive for an equal number of Shakti & Shivas. The cost of participating in this Dragon massage masterclass is 850 euro per person all in based on a double room and all meals. The location is Meeuwenveen in Havelte If you want a VAT receipt for your administration, the stated price is exclusive of VAT.

You can register via this Link

We look forward to seeing you on this beautiful Dragon ritual that can add another dimension to your life.

Johan Raaimakers

Dechen Dorje

Mystery school team

About Johan Raaimakers