Blog

Masterclass Specials Fire-Snake massage

Op uitnodiging van Johan Raaimakers, tantra-Atma, verzorgt Dechen Dorje, House of Tantra, deze intensive masterclass. Dechen zal zijn Fire-Snake masterclass geven komend vanuit het Tibetaans Boeddhisme met Sjamanistische invloeden. De masterclass is voor gevorderde deelnemers die al wat stappen hebben gemaakt in werken met energie en massages. Ook is het belangrijk dat jij je emotionele lichaam kent en dat je een soepel lichaam hebt om langdurig massages te geven en te ondergaan. Ben jij geïnteresseerd, of een beroepsmatige masseur, dan zal deze masterclass bijdragen aan jou individuele en professionele groei. De masterclass word gegeven in het Centrum Meeuwenveen in Havelte. De masterclass is 800 euro per persoon all in.  De masterclass word in het Engels onderwezen en heeft toegang tot maximaal 20 personen.

* Datum nog niet bekend Fire-Snake Tantrische tempelmassage 5-daagse cursus 

Deze massage cursus is gewijd aan het activeren van de vitale energie van evolutie, in het Oosten genaamd “Kundalini”, en laat je op een dieper niveau een dieper niveau kennis maken met Temple Arts praktijken. Het proces van dit werk is gericht op het genezen van wonden en trauma’s uit het verleden die zijn opgeslagen in de cellen van ons lichaam. De massages worden gegeven in koppels en in groepjes van drie, waarbij de activering van mannelijke en vrouwelijke aspecten wordt verdiept. Alle geintereseerde, die bekend zijn met tantrische massage, zijn uitgenodigd door Dechen voor deze gevorderde Tantrische Tempelmassage.

In vervlogen tijden van het matriarchaat, waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur domineren, floreerden tempels die door vrouwen werden gerund. Tempelpriesteressen gebruikten seksuele energie om te genezen, los te laten en te reinigen, om zelfherstellende krachten te activeren en mensen in te wijden in het spirituele rijk. Tempels stonden in het centrum van dorpen, gerespecteerd door de hele gemeenschap en eksuele energie werd erkend en aanbeden als een heilige universele kracht. De Fire-Snake massage is direct verbonden met deze tempelrituelen.

Het unieke van deze massage is dat, ongeacht het geslacht, zowel de gever als de ontvanger tijdens het hele ritueel in hun vrouwelijke essentie zijn. Bij deze massage wordt ons hele lichaam betrokken waarbij we slangenaspect uitdrukken door middel van slangachtige massagebewegingen. De massagebewegingen en aanrakingen zijn bewust, diep en verstrengeld waarbij seksuele energie wordt geactiveerd en getransformeerd. Het hele proces opent het zelfgenezende vermogen van ons lichaam, opent voor een extatische ervaring en nieuwe poorten van waarneming. De Fire-Snake is een volledige lichaamsmassage inclusief Yoni en Lingam rituele massage.

De Fire-Snake massage begint met hoofdmassage waardoor de ontvanger kan ontspannen en zich overgeven en zichzelf mag toestaan ​​om op te lossen in de ruimte en het hart bloot te leggen. In deze staat van diepe ontspanning en loslaten kan men oude wonden en verdriet loslaten. Shakti energie wordt geactiveerd waardoor levenskracht en power begint te stromen en vibreert met elke cel van ons lichaam en verspreidt zich in alle richtingen. Je ervaart het ontwaken van lichaam en geest, je zult je levenskracht verhogen door je open te stellen voor gelukzaligheid en vreugde.

Tijdens de workshop leer en ervaar je
– Het creëren van een speciale band tussen gever en ontvanger waardoor je verder kunt gaan dan je gewone ervaring.
– Wheel of consent, een transparant communicatiemiddel om behoeften en grenzen uit te drukken om een veilige en open ruimte te creëren.
– Activering en integratie van innerlijke structuren
– Stap voor stap massagerichtlijnen met demo.
– Diep helend en activerend uniek massageritueel‌ en meditatie

Deze tantrische massage is veel meer dan alleen een methode, het is een spirituele oefening die een diepe, intieme verbinding door aanraking bevorderd en ervaart. We hebben hierbij de volledige aanwezigheid van ons lichaam nodig voor sensuele lichaamsbewegingen die diepe intimiteit uitdrukken. Daarom leren we, naast massage technieken, ook geschikte meditatie technieken, heldere communicatie en andere hulpmiddelen die ons in staat stellen om deze tantrische Fire-Snake massage op een juiste manier uit te voeren.

Voor wie is deze cursus geschikt
– Voor ervaren liefhebbers van tantrische massage
– Met de fexibiliteit om diverse houdingen aan te nemen op een matras op de vloer.
– Voor mensen met genezen emotionele en seksuele wonden.
– Voor mannen en vrouwen, singles of koppels.

The teacher Dechen Dorje 

De mystieke school van seksualiteit van House of Tantra

Dechen Dorje is een Tantrische yogi, een aanhanger van het traditionele Himalaya-pad en initiatiefnemer van het Tantra House project. Hij volgt al enkele jaren het pad van zen en Tibetaanse tantra en heeft meerdere meditatie-retraites voltooid. Hij is de auteur van het Four Pillars Tantra-systeem, een snel pad van bevrijding van de globale matrix. Hij ontdekte interne structuren die verborgen liggen in het menselijk lichaam en noemde ze het ondergrondse. In de afgelopen jaren heeft zijn werk zich gericht op het ontwikkelen van methoden voor het vrijgeven en transformeren van deze ondergrondse lagen. Hij geeft les op zijn school House of Tantra in Polen en is gespecialiseerd in meditatie en heilig seksualiteit. Hij faciliteert retreats gerelateerd aan de heilige seksualiteit en tantra, en biedt individuele sessies aan met tantrische methoden en heilige tempelkunsten. Hij volgt het pad van spirituele bevrijding en empowerment voor alle levende wezen.

House of Tantra bied retreats aan gericht op het helen van collectieve schaduwen en het ontwaken van individuele levenskracht. Op basis van zeven jaar ervaring is een driedelig programma ontwikkeld vanuit tradities van de tempelkunst, seksueel sjamanisme, ademwerk, dans en yoga op het pad van mystiek seksualiteit. Een rituele benadering van het werken met het lichaam verweven met oosterse en westerse mystieke tradities.  Meer informatie over Dechen en de mystieke school: houseoftantra.org

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

English:

* Fire-Snake advanced Tantric Temple Massage 5-day Course facilitated by Dechen Dorje

This retreat introduce you into next level of Temple Arts practices. The rituals will be held in pairs and groups of three, deepening  acivation of masculine and feminine aspects.
All people are invited who are already familiar with tantric massage (singles or couples) to the advanced Tantric Temple Massage workshop. This course is dedicated to activate a vital energy of evolution, in East called Kundalini. Whole process of this work aim to heal  past wounds and traumas stored in the cells of our bodies.

In ancient matriarchy times, temples run by women flourished. Temple priestesses used sexual energy to heal, to release and cleanse, to activate self recovery forces and initiate people into spiritual realm. Temples were in the center of villages, respected by whole community. Sexual energy was recognized  and worshiped as a most sacred universal force. This massage ritual is directly connected to these temple rites.

Uniqueness of this massage is, that regardless of a sex gender, both giver and receiver during whole ritual are in their  feminine essence. Our whole body is involved in this massage. We express our snake aspect using snakelike massaging movements. Touch is conscious, deep, slow and entwining. Sexual energy is activated and transformed. Whole process launches self-healing capabilities of a body, opens to an ecstatic experience, and unfoldes new gates of perception. This is a full body massage including Yoni and Lingam ritualistic massage.

Fire snake massage starts with head massage, thus a receiver can relax and surrender, allowing oneself to dissolve in space and expose heart. In the state of deep relaxation and letting go, one can release old wounds and sorrows. Shakti energy is activated. Life force energy starts to flow and vibrates with every cell of our body, spreading in all directions.

During the workshop you will learn and experience
tantric meditation, creating a special connection between a giver and a receiver receiving the massage in a sacred space; the unity of Spirit and Body, which allows you to go beyond your regular experience. Wheel of consent, a transparent communication tool for expressing your needs and boundaries, creating a safe and opening space to receive. Activation and integration of inner underground structures step by step massage guidelines with demo. Deeply healing and activating unique massage ritual‌

Tantric massage is far more than just a method. It is spiritual practice celebrating deep intimate connection through touch. We need a full presence in a body and for another person, with sensual and slow body motions expressing deep intimacy. Therefore, in addition we will learn also appropriate meditation techniques, clear communication and other tools giving us the ability to perform tantric massage in a right way. You will experience waking up a body and spirit through tantric ritual massage. You will raise your life force opening to the bliss and joy. It’s a great way to release and activate a physical and energetic body.

Who is this course suitable for? Important!
For experienced adepts of tantric massage
With the possibilities of taking flexible body position (massage on mattresses on a floor). Max. weight 90 kg (we massage also with our body)
For people with healed emotional and sexual wounds.
For men and women with feminine essence activated within
For singles or couples

The Teacher Dechen Dorje

The mystical school of sexuality from House of Tantra

Dechen Dorje is a Tantric yogi, a follower of the traditional Himalayan path and initiator of the Tantra House project. He has been following the path of zen and Tibetan tantra for several years and has completed multiple meditation retreats. He is the author of the Four Pillars Tantra System, a fast path of liberation from the global matrix. He discovered internal structures hidden in the human body and called them the underground. In recent years, his work has focused on developing methods for releasing and transforming these underground layers. He teaches at his school House of Tantra in Poland and specializes in meditation and sacred sexuality. He facilitates workshops related to sacred sexuality and tantra, and offers individual sessions with tantric methods and sacred temple arts. He follows the path of spiritual liberation and empowerment for all living beings.

House of Tantra offers training aimed at healing collective shadows and awakening individual life force. Based on seven years of experience, a three-part program has been developed with workshop methods that draw on traditions of temple art, sexual shamanism, breathwork, dance and yoga on the path of mystical sexuality. A ritualistic approach to working with the body intertwined with Eastern and Western mystical traditions.  More information about Dechen and the mystical school: House of Tantra

About Johan Raaimakers