Blog

House of Tantra

Sinds enkele jaren werk ik nauw samen met Dechen Dorje de oprichter van House of Tantra in Polen. Ik heb Dechen mogen ontmoeten op een masterclass in Polen. Een zeer gedreven en deskundige tantric en teacher uit de visie van het tantrisch Tibetaans Boeddhisme. Met deze basis is Dechen gaan experimenteren met de energieen van de underground en higher ground. Dechen heeft in Nederland een team van professionele mensen om zich heen verzameld. Het team komt een aantal keren per jaar samen bij Dechen voor verdieping genaamd laboratoria. Uit deze laboratoria weken ontstaan weer nieuwe paden die in toekomstige retreats worden ingezet voor verdieping en verbreding. 

Komende Retreats House of Tantra:

Drieluik https://www.tantra-atma.nl/drieluik-tantra-retraite/

De mystieke school van seksualiteit van House of Tantra

House of Tantra bied retreats aan gericht op het helen van collectieve schaduwen en het ontwaken van individuele levenskracht. Op basis van zeven jaar ervaring is een driedelig programma ontwikkeld vanuit tradities van de tempelkunst, seksueel sjamanisme, ademwerk, dans en yoga op het pad van mystiek seksualiteit. Een rituele benadering van het werken met het lichaam verweven met oosterse en westerse mystieke tradities.

De cyclus begint met de intensieve retreat “Phoenix Rising”, een diepe reis van seksueel ontwaken en genezen, de activering van wilde, primaire kracht naar de ervaring van multi-orgastische liefde. De volgende stap op dit pad is de transformatie van de innerlijke schaduw. “Embracing Underground”. Een ​​veilige ruimte wordt gecreëerd om onderdrukte, lijdende delen van individueel en collectief bewustzijn te bevrijden. Tijdens het proces kunnen alle donkere, ‘negatieve’ aspecten van onze persoonlijkheid worden verzadigd met licht en verbonden met het hart en ons hogere zelf. Alleen door in onze eigen duisternis te gaan, kunnen we onze stralende aard realiseren. Het laatste deel van de cyclus ”Entering the Cosmic Body” initieert en realiseert de spirituele dimensie van seksualiteit. Het schept ruimte om het zelf te ervaren als een multidimensionaal spiritueel wezen, dat in de loop van de tijd de verbinding met zijn bron heeft verloren. Het proces wordt voltooid door integratie van al onze aspecten en de erkenning van onze kosmische identiteit. Meer informatie over Dechen en de mystieke school: http://houseoftantra.org/education/mystic-school/ 

Dechen Dorje 

Dechen Dorje is een Tantrische yogi, een aanhanger van het traditionele Himalaya-pad en initiatiefnemer van het Tantra House project. Hij volgt al enkele jaren het pad van zen en Tibetaanse tantra en heeft meerdere meditatie-retraites voltooid. Hij is de auteur van het Four Pillars Tantra-systeem, een snel pad van bevrijding van de globale matrix. Hij ontdekte interne structuren die verborgen liggen in het menselijk lichaam en noemde ze het ondergrondse. In de afgelopen jaren heeft zijn werk zich gericht op het ontwikkelen van methoden voor het vrijgeven en transformeren van deze ondergrondse lagen. Hij geeft les op zijn school House of Tantra in Polen en is gespecialiseerd in meditatie en heilig seksualiteit. Hij faciliteert retreats gerelateerd aan de heilige seksualiteit en tantra, en biedt individuele sessies aan met tantrische methoden en heilige tempelkunsten. Hij volgt het pad van spirituele bevrijding en empowerment voor alle levende wezen.

Arya Tārā

Arya is een Dakini en priesteres en is al jaren op het pad van Tibetaanse Tantra werkzaam. Ze beoefent heilige tempel seksualiteit en geeft individuele sessies voor seksual healing. Sinds drie jaar maakt Arya deel uit van het House of Tantra-team. Een team geïnspireerde mensen die zich ontwikkelen op spiritueel, persoonlijk en professioneel gebied.  Onder supervisie van Dechen Dorje voltooide zij de Master Holistic 5-Module Tantric Massage Program.

Arya creëerde ruimte voor haar ontwikkeling en het werk van heilige seksualiteit gebaseerd op liefde en vrijheid. Zij combineert traditionele paden met nieuwe methoden: Tibetaans tantrisch boeddhisme, oosters en westers sjamanisme, tempelseksualiteit en westerse neotantra. Arya ziet seksuele energie als een pad naar bevrijding van conditionering en een pad naar extase. Zij werkt al meer dan 10 jaar met het lichaam, begonnen als fysiotherapeut, Pilates- en yoga-instructeur, professionele masseuse, Lomi Lomi Nui tempelmassage leerling. Haar visie is om wezens uit de tantrische gemeenschap in de Lemurische tempel te verbinden, waar seksuele energie wordt genomen als de bron van het leven en wordt gebruikt voor genezing Arya neemt je mee op haar reis in tijd en ruimte, integratie van de aarde en kosmische dimensies: Aryataradakini.com

Deze tantrische retreats doe je niet zomaar in een opwelling maar vanuit een bewuste keuze. Wellicht roept het vragen op die je graag beantwoord wil hebben voor je je aanmeld. Vragen kan je doorsturen per mail naar johan@tantra-atma.nl of je kunt persoonlijk contact opnemen met Dechen mahakamas@gmail.com en Arya aryataradakini@gmail.com

Graag tot ziens op deze verdiepende reizen,

Johan, Dechen, Arya en het team

——————————————————————————————————————————————————————————————–

House of Tantra

As the founder of Tantra-Atma, I have been working closely with Dechen Dorje, the founder of House of Tantra in Poland, for several years now. I had the pleasure of meeting Dechen at a massage masterclass in Poland. A very passionate and expert tantric and teacher from the vision of tantric Tibetan Buddhism. With this foundation, Dechen started experimenting with energy, underground and higher ground. Dechen has gathered around him and the Netherlands and a team of professional people with whom he works closely and maintains a close friendship. For example, several times a year, this team and Dechen hold special in-depth weeks called laboratories. New paths emerge from these lab weeks that will be used in future workshops for deepening and broadening. The last floors and widening of the Cosmic Body week is now Arya Tara’s Lemurian Temple massage retreat.

The mystical school of sexuality from House of Tantra

House of Tantra offers training aimed at healing collective shadows and awakening individual life force. Based on seven years of experience, a three-part program has been developed with workshop methods that draw on traditions of temple art, sexual shamanism, breathwork, dance and yoga on the path of mystical sexuality. A ritualistic approach to working with the body intertwined with Eastern and Western mystical traditions. The cycle begins with the intensive retreat “Phoenix Rising”, a deep journey of sexual awakening and healing, the activation of wild, primal power to the experience of multi-orgasmic love. The next step on this path is the transformation of the inner shadow, during the workshop “Embracing Underground”. A safe space is created to liberate oppressed, suffering parts of individual and collective consciousness. In the process, all the dark, “negative” aspects of our personality can be saturated with light and connected to the heart and our higher self. Only by going into our own darkness can we realize our radiant nature. The last part of the cycle ”Entering the Cosmic Body” initiates and realizes the spiritual dimension of sexuality. It creates space to experience the self as a multidimensional spiritual being, which has lost connection with its source over time. The process is completed by integrating all our aspects and recognizing our cosmic identity. More information about Dechen and the mystical school: http://houseoftantra.org/education/mystic-school/

Dechen Dorje

Dechen Dorje is a Tantric yogi, a follower of the traditional Himalayan path and initiator of the Tantra House project. He has been following the path of zen and Tibetan tantra for several years and has completed multiple meditation retreats. He is the author of the Four Pillars Tantra System, a fast path of liberation from the global matrix. He discovered internal structures hidden in the human body and called them the underground. In recent years, his work has focused on developing methods for releasing and transforming these underground layers. He teaches at his school House of Tantra in Poland and specializes in meditation and sacred sexuality. He facilitates workshops related to sacred sexuality and tantra, and offers individual sessions with tantric methods and sacred temple arts. He follows the path of spiritual liberation and empowerment for all living beings.

Arya Tārā

Arya is a Dakini and priestess and has been working on the path of Tibetan Tantra for years. She practices sacred temple sexuality and gives individual sessions for sexual healing. Arya has been part of the House of Tantra team for three years now. A team of inspired people who develop spiritually, personally and professionally. Under the supervision of Dechen Dorje she completed the Master Holistic 5-Module Tantric Massage Program.

Arya created space for her development and the work of sacred sexuality based on love and freedom. She combines traditional paths with new methods: Tibetan Tantric Buddhism, Eastern and Western shamanism, temple sexuality and Western neotantra. Arya sees sexual energy as a path to liberation from conditioning and a path to ecstasy. She has been working with the body for over 10 years, starting as a physiotherapist, Pilates and yoga instructor, professional masseuse, Lomi Lomi Nui temple massage student. Her vision is to connect beings from the tantric community in the Lemurian temple where sexual energy is taken as the source of life and used for healing Arya takes you on her journey in time and space integrating the earth and cosmic dimensions: aryataradakini.com

House of Tantra calendar Poland: https://houseoftantra.org/calendar/

You do not just do these tantric events on a whim, but out of a conscious choice. It may raise questions that you would like answered before you sign up. Questions can be sent by mail to johan@tantra-atma.nl or Dechen mahakamas@gmail.com

We look forward to seeing you on these in-depth journeys,

Johan, Dechen, Arya and the team

About Johan Raaimakers