Blog

Four Pillars Teachers Training

Deze training is voor 2023 geannuleerd, Dechen en Johan kijken vooruit hoe we deze training in 2024 kunnen aanbieden.

Je bent van harte uitgenodicht voor deze training waarin de praktijk en theorie van “The Four Pillars of Tantra” wordt onderwezen. Deze methode is gebaseerd op persoonlijke ervaring van Dechen en wijsheid vanuit traditionele tantra. Deze methode zal je ondersteunen om het traditionele tantrisch pad op de meest effectieve en toegankelijke manier te mogen ervaren en door te geven aan anderen.

Het Systheem:

De Four Pillars of Tantra is een alchemistische manier om essentie en werkelijkheid met elkaar te verbinden. Het bereikt rechtstreeks onze spiritueele mystieke natuur door beoefening via ons lichaam en spirit. Een directe bevrijding van een dualistische kijk op de wereld die de naakte realiteit onthult zoals die is. Het beoefenen van deze methoden leidt tot een diepe integratie van onze bron op het innerlijke en uiterlijke niveau van leven. Deze eigentijdse, maar traditionele, methode wordt al vele jaren doorgegeven en geniet een grote belangstelling gebaseerd op de noodzaak om deze te ervaren en te delen. We nodigen daarvoor alle toegewijde zielen met tantrische intersse uit om zich te laten onderdompelen in de wijsheid van dit pad.

Deze opleiding behandelt de theorie en praktijk van de belangrijkste aspecten van het Four Pillars systeem. Te beginnen met toegang te ontwikkelen tot de suptiele energieën van ons lichaam en deze te vergroten en te verfijnen  om deze energie met anderen te delen in jouw praktijk of worshop. Een belangrijk onderdeel hierin is het ontwikkelen van jou onafhankelijkheid. Daarvoor is het essentieel om meer te weten te komen over verschillende methode van meditatie die passend zijn bij verschillende situaties en persoonlijkheidstypes. Zo zullen we tijdens diverse meditaties en oefeningen, o.a. in het donker, de mogelijkheid creëren om ​​ruimte en overgave te ervaren om los te laten en de aard van de grote leegte te ervaren.

Verder onderzoeken we hoe we onze primaire seksuele energie in ons lichaam kunnen integreren met het kosmisch bewustzijn. Belangrijke onderdeelen van deze training zijn rituelen van alchemie die de oeressenties van de werkelijkheid naar het fysieke niveau van interactie brengen. Tijdens de four pillars polariteitsdans, van mannelijke en vrouwelijke aspecten, zullen ons lichaam en de ervaringen die erin zijn opgeslagen, geleidelijk transformeren in tantrische godheden.

De teachers training is in de eerste plaats bedoeld voor gevorderde beoefenaars op het pad van tantra en heilige seksualiteit. Vooral voor degenen die hun kennis al delen in de praktijk door workshops en tantrische sessies en massages. Practitioners van zowel neo-tantra als traditionele tantrische scholen nodigen we uit om deze methode, en de kwaliteiten ervan, met anderen te delen. Na voltooiing van deze teachers training is het mogelijk om zelfstandig de basis van de four pillars van Tantra uit te voeren. Maar ook een persoonlijke ontwikkeling of diepgang in jou aart kan een rede zijn voor deelname.

Voorwaarden voor deelname aan het programma:

Diegene die de House of Tantra-retraites Phoenix Mysterium, Embracing the Underground, the Cosmic Body of Holistic Tantric Massage Program hebben gevolgt in Polen of Nederland zijnn van harte welkom op deze training. Daarnaast is iedereen welkom die scholing, retraites en persoonlijke ontwikkeling heeft gevolgt vanuit tantrische of holistische visies. Op persoonlijk vlak is het een voowaarde dat je een pad heb afgelegt van zelfontwikkeling die tantrische oefeningen als jaloezie, verminderd zelfrespect, angst voor afwijzing, slachtoffersyndromen of trauma’s kunnen hinderen. Je hebt een vermogen om duidelijke grenzen te stellen en te communiceren en anderen te respecteren. Je hebt gewerkt aan seksuele genezing en bevrijding van het lichaam en geest waardoor vrije interne stroom van seksuele energie mogelijk is. Een soepel fiesiek, emotioneel en mentaal gezond lichaam is van belang voor de veiligheid van jezelf en anderen. Mocht er twijfel zijn over deze voorwaarden hebben we graag een  persoonlijk gesprek met jou om te zien of deze teachers training voor jou geschikt is.

Onderdelen van het programme zijn:

* Tantrische sadhana’s
* Rituelen, ceremoniën en puja’s
* Mandala dans
* Ademhalingstechnieken
* Tantrisch lichaamswerk
* Beoefen van tantrische yoga met een partner
* Alchemie in de mandala van de four pillars
* Zit meditatie
* Visualisatie en mantra
* Tsa-longoefeningen
* Tibetaanse innerlijke yoga
* Oefeningen in het donker

—————————————————————————————————————————————

4 Pillars course for adepts of sacred sexuality and tantric path. Facilitation: Dechen Dorje with Team.

We invite you to the training covering the practice and theory of the Four Pillars of Tantra system, an original method based on personal experience and wisdom of traditional tantra. Contemporary skillful means are helping to adapt the traditional path to modern times in the most effective and accessible way.

The Four Pillars of Tantra system is the alchemical way of connecting the primal essences of reality. It directly reaches our mystical nature through the practices of embodied spirituality. It liberates from a dualistic and narrow perception of the world, revealing naked reality as it is. Cultivating these practices leads to a deep integration of our original aspects on the inner and outer levels. These methods have been passed on for many years, enjoying great interest and the need to share them with loved ones. We invite all seekers on the path of tantra to immerse deeply in the wisdom of this path.

The course will cover the theory and practice of the most important aspects of the four pillars system, starting from accessing deep energies of our body and enhancing the ability to share this energy with others.

An important element of the training will be developing our independence from external conditions. It will be essential to learn about the various modalities of meditation practices, adequate to different situations and personality types. Then, during numerous meditations and practices in the dark, we will have the opportunity to enter a space of deep surrender, letting go and experience the nature of great void.
In the following, we will delve into recognition of the nature of our consciousness, exploring natural koans as gates to illumination. Integrating our primal, dense sexual energy with cosmic consciousness.
The last element of the training will be the extensive rituals of alchemy in the mandala, bringing the primal essences of reality to the physical level of interaction. During the polarity dance of masculine and feminine aspects, our bodies and the experiences stored in them, will gradually transform into tantric deities.

The teacher training course is primarily dedicated for advanced practitioners on the path of tantra and sacred sexuality. Especially for those who already share their knowledge and practice. Adepts of both neo-tantra and traditional tantric schools. We also invite people who have already learned this method and would like to share its qualities with others.
In addition, the program will be complemented by participation in one of  the meditation retreats, organized in the frame of House of Tantra.
Completion of the teacher training will enable independent conduct of the basic courses of the Four Pillars of Tantra system.

Conditions for participation in the program:
 • attending any of Tantra House retreats ( Phoenix MIsterium, Embracing the Underground or Holistic Tantric Massage Program )
 • healed basic wounds preventing tantric practice (jealousy, fear of rejection, comparison, lowered self-esteem, victim syndrome, etc.)
 • developed ability to set and communicate clear boundaries and respect others
 • completed sexual healing individual process and body de-armouring sessions – allowing for the free internal flow of sexual energy
 • practice of sitting meditation
Working methods:
 • tantric sadhanas
 • rituals and ceeremonies
 • mandala dance
 • breathing techniques
 • tantric body work
 • practice of tantric yoga with a partner
 • alchemy in the mandala of the four pillars
 • sitting meditation
 • visualisation and mantra
 • Tsa lung exercises
 • Tibetan inner yoga
 • practice in the dark

Dechen Dorje

Johan Raaimakers

House of Tantra team

About Johan Raaimakers